Reklamasjon håndverkertjenester

Reklamasjon
Å reklamere betyr å varsle håndverkeren som har utført arbeidet om at det foreligger en mangel.
Du plikter å kontrollere tjenesten, slik at mangler og feil blir oppdaget så fort som mulig. Du må alltid klage innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget.
Dersom du oppdager noe du ikke er fornøyd med, men tenker for deg selv at du skal ta det siden, kan du tape din rett til å få arbeidet utbedret.

Det er satt en lengste frist på to år fra oppdraget er avsluttet, hvis du skal klage på en ting/gjenstand. Hvis resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger, er fristen fem år. Ved arbeid på fast eiendom er det satt en lengste frist på fem år.
Har tjenesteyteren garantert tjenesten i lengre tid, eller har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, kan disse lengste fristene forelenges.

Prøv og kom til enighet
Det er alltid greit i et en sak hvor flere parter er involvert, at man i samråd prøver å komme til en enighet til løsning av situasjonen. Dersom du trenger hjelp til å reklamere kan Forbrukerportalens klageveileder KLIKK & KLAG være nyttig. Her finnes en rekke standard klagebrev som du kan fylle ut og sende til de eller den som har levert den aktuelle håndverkertjenesten som du er misfornøyd med.
Hvis dere ikke blir enige, kan du ringe Forbrukerrådet. Forbrukerrådet er pålagt å megle i tvister som gjelder håndverkertjenester. Dersom dere fortsatt ikke kommer til en løsning, kan saken begjæres inn for Forbrukertvistutvalget for prøving der. Forbrukertvistutvalgets vedtak er bindende for partene. Er en av partene misfornøyd med vedtaket i Forbrukertvistutvalget, kan det reises sak for domstolene.


Hva du kan kreve ved mangler og forsinkelser
Det er flere ting som kan kreves:

 • Holde tilbake betalingen
  Du bør holde tilbake betaling som sikkerhet for et krav du måtte ha mot en håndverker som følge av at tjenesten er forsinket.
 • Kreve retting
  Ved åpenbare feil og mangler bør du kreve retting på utbyggers regning.
 • Kreve tjenesten utført
  Du bør kreve at tjenesten blir utført når det lønner seg for deg (i forhold til tid eller penger) å beholde avtalen med den nåværende håndverkeren i stedet for å heve avtalen og så måtte finne en ny håndverker å samarbeide med.
 • Kreve prisavslag
  Du bør kreve at tjenesten blir utført når det lønner seg for deg (i forhold til tid eller penger) å beholde avtalen med den nåværende håndverkeren i stedet for å heve avtalen og så måtte finne en ny håndverker å samarbeide med. Har du hatt utgifter som en direkte følge av forsinkelsen kan du kreve at de blir betalt tilbake. Du må dokumentere utgiftene.
 • Kreve heving
  Du bør gå inn for å heve avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning. Forutsetningen for å gjøre dette er at du tidligere har krevet at tjenesten skulle bli utført, men at håndverker ikke har tilbudt seg å utføre arbeidet innen rimelig tid.
 • Kreve erstatning
  Du bør kreve erstatning dersom du kan dokumentere at du blir påført et økonomisk tap som følge av håndverkerens forsinkelse.
 • Kreve renter
  Du kan kreve renter dersom du kan dokumentere at du blir påført et økonomisk tap som følge av håndverkerens forsinkelse.

Oversikt og snarveier til ulike problemområder
(klikk på lenkene for svar fra Forbrukerrådet)

 • Regninga overstiger pristilbudet
  Pristilbudet er en fast avtalt pris som i utgangspunktet ikke kan overstiges.
 • Regninga overstiger prisoverslaget
  Et prisoverslag er en antydet pris, som maksimalt kan overstiges med 15%.
 • Jeg har ikke fått oppgitt eller avtalt en pris, og regninga er urimelig høy
 • Jeg har fått oppgitt timepris, men ikke oversikt over antall timer
 • Det er utført tilleggstjenester som ikke er avtalt eller opplyst om
 • Tjenesten er mangelfullt utført
 • Det er oppstått forsinkelse i arbeidet

Er du i tvil om hva som gjelder i akkurat ditt tilfelle, sjekk KLIKK & KLAG for ytterligere detaljer, eller ring 81558200.
(Forbrukerrådet)


Se også;

 • Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom
 • Håndverkertjenesteloven – Rettigheter, plikter og klageveileder