Home » Byggeblanketter og kontrakter » Søknadsblanketter til byggesaken

Søknadsblanketter til byggesaken

Her finner du følgende blanketter til byggesøknaden:

 • Søknad om igangsettingstillatelse
 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
 • Søknad om ferdigattest
 • Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
 • Søknad om midlertidig brukstillatelse
 • Søknad om tillatelse til tiltak
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 Søknadsblanketter til byggesaken
Blankett Bokmål Nynorsk
5151 Søknad om igangsettingstillatelse 5151 5151N
5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 5153
5167 Søknad om ferdigattest 5167
5168 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 5168 5168N
5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse 5169
5174 Søknad om tillatelse til tiltak 5174
5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer 5175

(Trykk F5/Oppdater om filen fra dibk.no ikke laster første gang)

Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.

Tiltak som krever søknad og tillatelse

Følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, må ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

 1. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg.
 2. Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under 1.
 3. Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under 1.
 4. Riving av tiltak som nevnt under 1.
 5. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.
 6. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig.
 7. Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l.
 8. Deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i mer enn 10 år. Slik tillatelse er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.
 9. Vesentlig terrenginngrep. Fylling eller planering av terreng når tiltaket fører til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk. I tettbygd strøk fylling eller planering når tiltaket fører til mer enn 1,5 m avvik. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. i tett bebyggelse må avviket være mer enn 0,5 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
 10. Anlegg av vei eller parkeringsplass.

Se også;

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.