Home » Byggeblanketter og kontrakter » Nabovarsel og Informasjonsblanketter

Nabovarsel og Informasjonsblanketter

Nabovarsel er utsendelse av tegninger og oversiktskart, slik at evt. gjenboer og naboer som grenser inntil din eiendom har en sjanse til å uttale seg om byggeforhold, samt bli informert om hva som skal skje på nabotomten.

Her finner du nabovarsel / informasjonsblanketter som;

  • Standardisert nabovarsel
  • Opplysninger gitt i varsel
  • Kvittering for varsel
  • Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt
Informasjonsblanketter
Blankett Bokmål Nynorsk
5154 Nabovarsel 5154 5154N
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel 5155 5155N
5156 Kvittering for nabovarsel 5156 5156N
5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 5188

Forenklede blanketter for privatpersoner

Privatpersoner kan bruke enklere nabovarslingsskjema for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring:

Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.

Hva krever nabovarsel?

Oppføring av søknadspliktig tiltak krever nabovarsling. Når søknad deles opp i rammesøknad og søknad om igangsetting skal det bare sendes nabovarsel for søknad om rammetillatelse.

NabovarselHvem skal varsles?
Nabo og gjenboer skal varsles før søknad om oppføring av tiltak sendes kommunen. Naboeiendom er eiendom som har felles grense med tomten som skal bebygges. Gjenboereiendom er eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Fester av nabo- og gjenboereiendom skal varsles.

I sameieforhold og borettslag er det tilstrekkelig at styret varsles. Leieboere, panthavere eller andre med begrensede rettigheter i nabo- eller gjenboereiendommer (for eksempel bruksrett) skal ikke varsles. Gjelder søknaden riving skal de som har pengeheftelser i eiendommen varsles.

Kommunen kan frita fra varslingsplikt når nabo eller gjenboer i liten grad berøres av tiltaket. Nabovarsel kan eksempelvis unntas ved oppføring av et tiltak på en stor eiendom hvor det er stor avstand til naboer eller ved oppføring av mindre tiltak som ikke berører naboen i særlig grad. I tillegg kan varsling av nabo unnlates når grunneiers adresse ikke er kjent eller ikke finnes i matrikkelen.

Kommunen kan kreve at andre eiere eller festere enn naboer og gjenboere blir nabovarslet. Dette forutsetter at disse berøres av tiltaket.

Kopi av varsel skal ikke sendes kommunen samtidig med at det nabovarsles.

Hva skal varselet inneholde?
Nabovarsel skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket og inneholde tilstrekkelige opplysninger til at naboer og gjenboere kan vurdere om tiltaket berører deres interesser.

Nødvendig dokumentasjon skal følge med varselet og være tilgjengelig for nabo og gjenboer. Varselet skal inneholde den samme dokumentasjon som skal følge søknaden dersom dette berører naboens eller gjenboers interesser, se veiledningen.

Dersom tiltaket krever dispensasjon, skal dette fremgå av nabovarsel.

Det skal framgå av varselet til naboer at merknader må være søker i hende innen en frist på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og nødvendig grunnlagsmateriale er gjort tilgjengelig.

Merknader til varsel
Søker, eventuelt tiltakshaver dersom ingen ansvarlig søker, skal ta i mot og koordinere nabomerknader. Søker har mulighet til å justere tiltaket i henhold til nabomerknader før endelig søknad sendes kommunen. Søknaden skal vedlegges dokumentasjon for at naboene er varslet, samt en redegjørelse for hvordan eventuelle nabomerknader er ivaretatt.

Nytt nabovarsel
Er det gått mer enn 1 år mellom utsending av nabovarsel og søknad, må det sendes nytt et nytt varsel.

Kilde: Direktoratet for Byggkvalitet

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.