Home » Artikler » Veileder for boligtilskudd fra Husbanken

Veileder for boligtilskudd fra Husbanken

BoligtilskuddVeileder for enkeltpersoner/husstander som skal søke boligtilskudd for å skaffe seg/bli boende i egen bolig

For deg som har tenkt å søke om boligtilskudd fra Husbanken.

Boligtilskudd fra Husbanken skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet og sikre at vanskeligstilte kan bli boende i egen bolig. Boligtilskudd kan utgjøre en viktig del av toppfinansieringen i et boligprosjekt. Som grunnfinansiering kan du søke om grunnlån eller startlån.

Du får nærmere informasjon om ordningen i den kommunen aktuell bolig ligger og på Husbankens nettside. Søknadene sendes til og behandles av kommunen.

Litt om vilkårene for å få boligtilskudd.
Grunnvilkårene for å bli vurdert som mottaker fremgår av retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken, HB 8.B.1. I tillegg har de fleste kommuner som videretildeler tilskudd, utfyllende regler for tildeling og behovsprøving. Hovedkravene vil være knyttet opp mot husstandens situasjon, dagens og fremtidens inntektssituasjon for husstanden og forhold rundt boligen.

Ordningen er sterkt behovsprøvd, og kan gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Boligtilskuddet kommer her inn som toppfinansiering av boligprosjektet. Etterspørselen etter boligtilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd. Hvordan husstandens inntekter vil bli vurder i kommunen vil bli nærmere utdypet i eget kapitel.

Etablering i egen bolig
Du kan søke om tilskudd ved kjøp av ny eller brukt bolig. Alle eieformer, som eneboliger, selveier, borettslag og lignende inngår i ordningen. Du kan også søke tilskudd til oppføring av egen bolig.

Utbedring/tilpasning av egen bolig
Er du allerede etablert i egen bolig, kan du få boligtilskudd for å tilpasse eller utbedre boligen slik at du kan bli boende. Det kan gjelde tilpasning til eget eller en husstandsmedlems handikap eller til utbedring, for eksempel etterisolering.

Refinansiering
Dersom du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi deg økonomisk veiledning. En løsning kan være å søke om startlån og/eller boligtilskudd til refinansiering. Dette er spesielt aktuelt der boligen er godt tilpasset et spesielt behov og hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener at den beste løsningen er at du/dere får fortsette å bo i boligen. Det forutsettes at tiltakene bidrar til en varig løsning av de økonomiske problemene i forhold til bolig.

Prosjektering
I forbindelse med tilpasning/utbedringen av boligen kan du også få tilskudd til dekning av utgifter i forbindelse med prosjektering av nødvendige endringer av boligen. Tilskuddet til faglig bistand, for eksempel fra arkitekt, er beløpsbegrenset.

Forhold rundt søknadsbehandlingen i kommunen

Kommunens saksbehandler kan hjelpe deg med råd og utfylling av søknaden.

Søknad om boligtilskudd til etablering/utbedring/tilpassing eller refinansiering sendes til den kommunen hvor boligen ligger. (De fleste kommunene deler boligtilskudd inn i boligtilskudd til etablering og boligtilskudd til tilpassing av boligen.) Du får søknadsskjema i kommunen /eventuelt på kommunens hjemmeside på internett.

Søknad om boligtilskudd til prosjektering behandles og vedtas fortløpende av Husbankens regionkontor. Du får søknadsskjema HB 8.S.05 i kommunen eller på internett www.husbanken.no.

All saksbehandling av boligtilskudd er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, jf § 13 og offentlighetsloven § 5a. Saksbehandler har dermed taushetsplikt i forhold til andre instanser og andre personer som ber om opplysninger i saken uten fullmakt fra søker. Ved underskrift av søknad gir du fullmakt til kommunen (og eventuelt Husbanken) til å innhente kredittopplysninger.

Søknadsfrister vil variere fra kommune til kommune. Mange av kommunene har ikke fastsatt frister, men behandler søknadene fortløpende i forbindelse med søknaden på lån. Du bør ha avklart finansieringen med kommunen før du kjøper bolig eller iverksetter utbedringsplaner.

I tillegg til søknaden vil det bli krevd vedlagt dokumentasjon av siste ligning eller selvangivelse. Dagens inntekt, både lønnsinntekter og alle former for trygd, bidrag, pensjoner og stønader må dokumenteres. Annen dokumentasjon av interesse kan være nedbetalingsplan/kvitteringer på restgjeld, bidragstrekk eventuelt annen påleggstrekk, utgifter til barnepass og lignende.

Forhåndsgodkjenning ved kjøp av bolig
Du kan be kommunen om en skriftlig bekreftelse på at startlån/boligtilskudd blir innvilget forut for et kjøp av bolig. En forhåndsgodkjenning gir deg en ekstra fordel når du skal legge inn bud. Særlig i pressområder, hvor boligomsetningen går raskt, er det som regel et krav at kjøperen har en forhåndsgodkjenning.

Når du finner en bolig som du ønsker å kjøpe, bør du kontakte kommunen for å få vurdert om den aktuelle boligen er tilpasset dine forutsetninger både med hensyn til økonomi og/eller eventuell funksjonshemming.

Forhold rundt vedtaket om boligtilskudd
Tilskudd gis vanligvis bare én gang. Disponerer du boligen på en annen måte en forutsatt i vedtaket, som f. eks salg eller utleie, vil det bli reist krav om tilbakebetaling. For å sikre kravet om tilbakebetaling vil kommunen sikre tilskuddet med pant i boligen. Reglene for pantesikring og avskrivning av tilskuddet er nærmere omtalt i retningslinjen for ordningen. Se www.husbanken.no

Den vanligste årsaken til avslag, er at søker ikke blir betraktet som varig økonomisk vanskeligstilt. Søkers økonomi ansees så god at hun/han er i stand til å betjene et lån uten behov for tilskudd. I noen tilfeller er imidlertid husstandens økonomiske situasjon så dårlig at det gis avslag på grunn av dårlig betalingsevne. Inntektssituasjonen er i disse tilfellene så usikker at kommunen er pålagt å fraråde låneopptak. Frarådningsplikten følger av Finansavtaleloven. På alle avslag om boligtilskudd er det klageadgang.

Klageadgang
Klage fremmes overfor den kommunen som har truffet vedtaket. For vedtak om tilskudd til prosjektering sendes klagen til Husbankens regionkontor. Klagen skal være skriftlig og innholde hva det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram.

Nærmere om hvilke boliger det ytes boligtilskudd til

Formålet for boligtilskuddsordningen er å skaffe og sikre egnet bolig for mottakeren. Hva som er å betrakte som egnet, vil variere fra by til land. Det avgjørende kriteriet for kommunens vurdering, er om boligen vil fylle de behov som husstanden nøkternt sett har til bolig.

Utdypende vurdering rundt søkers økonomi og betjeningsevne av lån.

I den videre fremstillingen gjengis hva Husbanken har anbefalt kommunene å legge vekt på i forhold til økonomi når kommunene skal vurdere om boligtilskudd skal innvilges. Livsoppholdsutgifter Livsoppholdsutgifter omfatter det beløp som husstanden skal ha til mat, klær, helse, fritid, reise, telefon, husholdsartikler og lignende. Husbanken har anbefalt kommunene å bruke sifosatsene ved vurdering av lånsøkers økonomi. Beløpet oppdateres hver høst fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), og kan finnes på www.sifo.no eller www.husbanken.no Sifo beløpet er beløpet husstanden bør ha igjen etter at alle boutgiftene som husleie, fellesutgifter, boliglån, annen gjeld m.m. er dekket.

Kommunenes saksbehandler vil vurdere beløpet fra sak til sak. Det kan i enkelte tilfeller være forsvarlig å legge til grunn et lavere beløp enn det som følger av sifosatsene. Vurderingen vil da bli basert på skjønn og dialog med kunden. Husstandens tidligere forbruksnivå kan f. eks være et moment i vurderingen.

Rente- og avdragsvilkår
Ved vurdering av søkers økonomi vil et eventuelt lån fra Husbanken bli beregnet som annuitetslån uten avdragsfri periode. Løpetiden kan variere, lånsøkers betalingsevne og lånets pålydende vil være avgjørende. Dersom nedbetaling av annen gjeld er nødvendig eller inntektsøkning er sannsynlig, kan det vurderes om en avdragsfri periode er hensiktsmessig.

Den renten som benyttes i beregningen ligger noe høyere enn renten som for tiden tilbys til kunden. Dette er gjort for å ta høyde for eventuelle renteendringer. Rentesatsen som benyttes kunngjøres på www.husbanken.no.

Skatt
Økt låneopptak vil normalt føre til redusert skatt. Forventet skatt etter låneopptak vil bli beregnet, se beregningen av skatt.

Annen gjeld
Annen løpende gjeld beregnes etter de faktiske vilkårene som gjelder for lånet. Dette kan være studielån, forbrukslån, kredittkortgjeld m.m.

Bostøtte
Fremtidig bostøtte kan tas inn i beregningen der søker har stabile inntekter (f. eks fra alders- eller uførepensjon).

Leieinntekter
Hvis søker oppgir at deler av inntekten vil komme fra utleie vil saksbehandler vurdert hvilke utleiemuligheter som foreligger. Selv om utleiemulighetene er god vil normalt kun ti måneders leieinntekt bli lagt til grunn pr år i inntektsberegningen. Dette gjøres for å ta høyde for eventuelt skifte av leietakere.

Midlertidige inntekter
Ved vurderingen av midlertidige inntekter legges det avgjørende vekt på varigheten av inntekten og hvilke muligheter søker har for fremtidig stabil inntekt.

Av midlertidige trygdeordninger som ofte fremkommer i søknaden, vil saksbehandler ta utgangspunkt i følgende:

 • Barnebidrag løper fram til barnet fyller 18 år, men kan også forlenges når barnet er under videregående utdanning.
 • Barnetrygd løper frem til den måneden barnet fyller 18 år med mulighet for eventuell forlengelse for enslige forsørgere.
 • Overgangsstønad fram til barnet fyller 3 år med mulighet for eventuell forlengelse.
 • Kontantstøtte for barn mellom ett og tre år.
 • Arbeidsledighetstrygd ut fra dagsats utregnet i fra størrelsen på tidligere inntekt.
 • Medisinsk rehabiliteringspenger ut fra en varighet på maksimalt 52 uker sammenhengende.
 • Yrkesrettet attføring ytes så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.
 • Midlertidig uføretrygd ytes for en periode på inntil 1 – 4 år.
 • Grunn og hjelpestønad ytes til ekstrautgifter til medisiner og hjelp.

Vurdering av søkers økonomi over tid
Viktig ved vurderingen av husstandens økonomi og fremtidig betjeningsevne av lån, er å se et helhetlig bilde på inntektsutviklingen i et fremtidig perspektiv. Det er særdeles viktig å forutse en mulig fremtidig lønnsinntekt. *

For søkere som mottar trygdeytelser fra det offentlige eller fra andre pensjons- eller stønadsgivere, vil beregningen bygge på alle utbetalinger som kommer til erstatning for lønnsinntekt. Andre offentlige ytelser, som for eksempel kontantstøtte eller ytelser gitt for å dekke særskilte personlige utgifter, inngår som regel ikke i beregningsgrunnlaget.

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.