Home » Artikler » Hustegninger – Hva skal inngå?

Hustegninger – Hva skal inngå?

En komplett sjekkliste for hustegninger

Den informasjonen som er nødvendig å inkludere i hustegninger, arkitekttegninger eller byggesakstegninger, varierer avhengig av hvilket type tiltak du skal bygge. Nedenfor viser vi en rekke ting som må inkluderes i tegningene, men alle må ikke nødvendigvis inkluderes. Dette er noe din arkitekt eller tekniske tegner kan svare på. Etter artikkelen finner du kontaktinformasjon til selskaper som er eksperter på det området og som kan hjelpe deg med både hus tegninger og byggesøknad.

Generelt
Generelt sett kreves det at hustegningene er fagmessig utført og at alle relevante mål er inkludert i tegningene samt målriktige. Det må også være klart hvilke eksisterende forhold og hva som er et nytt tiltak. Se eksemplet på bildet hvordan en hustegning viser hva som er eksisterende forhold og nye tiltak.

Hustegninger Bilde på snitttegning

Bilde på en snittegning som viser eksisterende forhold og nye tiltak. Den stiplede linjen viser eksisterende terreng og den svarte linjen viser hvordan terrenget vil se ut etter at det nye tiltaket er fullført.I noen tilfeller kan det være greit å vise forskjellen, for eksempel i millimeter, mellom eksisterende terreng og nytt terreng. Den grønne linjen viser det gjennomsnittlige planert terrengnivået.

Tittelfelt på hustegninger
For at kommunen skal godkjenne hustegningene dine, må det være et tittelfelt. Dette skal inkluderes i alle tegningene dine med følgende informasjon;

 • Type tegning og tegningsnummer. Type tegninger kan for eksempel være fasadetegninger, snittegninger og plantegninger. Tegningsnummeret er et nummer arkitekten din oppretter for at kommunen din skal kunne lese i byggesøknaden og forstå tegningene det henvises til i søknaden. Så dette er for å hjelpe kommunen til å forstå hva du skal bygge.
 • Gårdsnummer. Bygningens gårdsnummer (forkortelsen er gnr) må også inkluderes i tegningene. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt i hver kommune.
 • Målestokk og format. Målestokk bruker vi for å tegne mindre modeller av for eksempel huset eller garasjen din. Tegningene leveres vanligvis i A4- eller A3-format.
 • Nordpil. Hvis du har en nordpil eller hvis du tydelig viser hvilken retningsom tiltaket er tegnet fra, blir det tydeligere for kommunen å forstå hustegningen din.
 • Digital levering. I dag sendes nesten alle tegninger digitalt i pdf- eller jpg-format. Derfor skal hver tegning ha et navn som forklarer innholdet. Hvorfor er dette nødvendig? For å lette registreringen av tegningene dine til byggesøknaden hos kommunen.
 • Tiltakshavers navn og adresse må også inkluderes i tittelfeltet på tegningene.
 • Dato, adresse og signatur ansvarlig for tegningen. Dette for at din kommune kan kontakte arkitekten og be om detaljer om arkitektenes tegninger.

Målestokk og type hustegninger

Målestokk er en reduksjon av tiltaket ditt, slik at det kan passe på A3- eller A4-siden. Den vanligste målestokken er 1:50 eller 1: 100, dvs. at hustegningene dine er redusert i størrelse 50 eller 100 ganger. Hvilken målestokk som er valgt på hustegningene dine, må være tydelig i tittelfeltet. Nedenfor kan du lese om hvilke målestokker som er mest vanlige for noen av de spesifikke hustegningene.

 • Plan-, snitt- og fasadetegninger: 1:50 eller 1: 100
 • Utomhusplan: 1: 200
 • Oversiktskart: 1: 1000 eller 1: 5000
 • Situasjonsplan: 1: 500 eller 1: 1000

Oversiktskart
På oversiktskartet markerer du ønsket plassering av tiltakene, og du viser også hvilke naboer som må varsles. Du kan laste ned et kart på www.kartverket.no

Situasjonsplan og utomhusplan viser plasseringen for huset ditt

 • Tiltaket. På planen tegner du tiltaket ditt med riktig plassering og orientering med mål og avstand til nabogrense, senter vei, andre bygninger og andre deler som avgrensningslinjer i planen. Hvis tiltaket er en terrasse, støttemur eller bod, bør dette også tegnes.
 • Eksisterende tiltak og endringer. Du må ta med både eksisterende tiltak og tydelig merke endringene i de eksisterende tiltakene du vil gjøre. Det kan for eksempel være du skal endre din eksisterende parkering eller gjøre terrengarbeid, så må du tegne om terrenglinjene dine.
 • Gårdnummer (Gnr.), bruksnummer(Bnr.), festenummer (Fnr.) Bør inkluderes, dette gjelder også berørte nabotomter.
 • Reguleringsplan. Tiltaket må legges inn på kommunens reguleringsplan eller kommuneplan i en skala fra 1: 500 eller 1: 2000
 • VA anlegg. Tiltaket skal også tegnes in på en kartutskrift med kommunalt VA-anlegg.
 • Eiendomsgrenser. Når det gjelder deling av tomt, bør nye grenser tegnes sammen med mål.
 • Utnyttelsesgraden må beregnes. Det avgjør hvor mye av eiendommen du har lov til å bygge på.
 • Byggegrenser skal tegnes på planen og måle på hvor langt tiltaket er fra byggegrensen.
 • Rutenett med klare koordinater bør også inkluderes i situasjonsplanen.
 • Kotehøyde dvs. høyden på tiltaket over havnivå.

Plantegning
Du må vise tiltaket på alle plan/etasje. Det kan for eksempel være lurt å bygge et hus med 2 etasjer, samt en kjeller. Da skal du tegne alle tre plan og tegne inn alle rommene.

 • Angi formålet med rommet og rommets areal.
 • Husk at bruksareal(BRA) skal vises for alle plan/etasjer.
 • Det er også bra å tegnebyggets faste innredninger, som for eksempel kjøkken og bad.
 • Byggets mål på utsiden må oppgis.
 • Merk også rømningsvindu

Snittegning
I snitttegningen viser du høyden på hvert plan/etasje.

 • Kotehøyden skal i noen tilfeller være med på tegningen
 • Gesimshøyde bør også inkluderes i snitttegningen. Det er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten.
 • Mønehøyde er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater og må også inkluderes i snitttegningen.
 • Takvinkel. Kommunen trenger å se hvilken takvinkel som er ment for tiltaket. Minste takvinkel varierer avhengig av type tiltak som skal utføres.
 • Vise gjennomsnittlig planert terreng og avstand fra denne til møne og gesims.
 • Her tegner du også inn det gjennomsnittlige planerte terrengnivået. Se eksempelbildet på snittegning som viser dette med en grønn stiplet linje

Fasadetegninger

 • Vist fra alle retninger, nord, sør, øst og vest.
 • På disse tegningene viser du den arkitektoniske utformingen. Du kan også vise materialet på fasaden, dette hjelper kommunen i deres avgjørelse.
 • Tegningene skal også vise det eksisterende terrenget og det tiltenkte terrenget.

Om artikkelen

Artikkelen er levert av Hansen og Holm Arkitekter AS. Et arkitektfirma som utfører alt av arkitekttjenester for kunder over hele Norge. Dette inkluderer blant annet byggesakstegninger
byggesøknader og rådgivning i arkitektfaget.

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.