Home » Artikler » Håndverkertjenesteloven – Rettigheter, plikter og klageveileder

Håndverkertjenesteloven – Rettigheter, plikter og klageveileder

Håndverkertjenesteloven - Rettigheter og plikter(lov av 16. juni 1989 om håndverkertjenester m.m. for forbrukere)
Loven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester som inngås mellom næringsdrivende og forbrukere. Eksempler på typer arbeid som faller inn under loven er oppføring av tilbygg, påbygg og garasjer så lenge bygget ikke utgjør noen ny boenhet. Loven inneholder reklamasjonsregler, men ingen bestemmelse om at den næringsdrivende må tegne forsikring eller stille garanti mot utførelsesfeil.

Hva er håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven omhandler avtaler om utføring av tjenester hvor tjenesteyteren er en yrkesutøver, og tjenesten er til personlig bruk for forbrukeren og hans husstand eller omgangskrets.

Loven omfatter avtaler om arbeid på ting eller fast eiendom, unntatt arbeid i forbindelse med nybygging av bolighus, og annet arbeid som utføres kort tid etter og i sammenheng med nybygging (se eget kap. om boligbygging). Det kan ikke avtales vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av loven.

Rettighetene dine er best sikret når arbeidet utføres etter skriftlig avtale, og det ikke betales svart. Det kan være vanskeligere å vinne fram med dine rettigheter hvis du benytter håndverkere som tilbyr lavere pris mot at arbeidet skjer svart, og uten skriftlig avtale.

Arbeid på ting er f.eks. reparasjoner, installasjoner, vedlikehold osv. på f.eks. husholdningsapparat, radio, tv, klær og bil. Arbeid på fast eiendom kan være f.eks. påbygging, ombygging, vedlikehold av leilighet, bygning, gjerde o.l., arbeid i forbindelse med selve grunnen (graving, sprenging), oppføring av garasje, båthus, lysthus, lekehus o.l. som ikke er bygninger til boligformål, og arbeid på ting som er fastmontert i bygning, f.eks. rørlegger- og elektrikerarbeid.¨

Loven gjelder ikke:
 • Tjenesteavtaler mellom næringsdrivende eller mellom private
 • Arbeid som utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av ting eller fast eiendom som regnes som kjøp
 • Ved behandling av dyr eller mennesker
 • Bank, forsikring, transport, reisetjenester o.l

Bestilling av tjenesten
Lag alltid en skriftlig kontrakt når du bestiller arbeid av en håndverker. Da vil du stå sterkere ved en eventuell konflikt. I kontrakten er det viktig å presisere hvilket resultat man ønsker, slik at tjenesten kan tilpasses dette. Skriv ned tjenestens formål, framgangsmåte, tidsramme, og hvordan prisen skal beregnes og betales. Er det f.eks. gitt en fast pris, eller skal det betales etter regning?
Skal du få utført større arbeider, bør det lages en arbeidsbeskrivelse med framdriftsplan som angir faste frister for den enkeltes arbeider. Loven stiller partene fritt til å avtale hvordan dette skal løses.

Tjenesteyteren har plikt til å veilede deg om tjenesten vil kunne gi det resultatet du ønsker. Det innebærer f.eks. at hvis du selv har framskaffet tegninger til et planlagt snekkerarbeid, så skal tjenesteyteren advare deg hvis han ser at tegningene fagmessig ikke holder minstemål.

Tjenesteyteren har også plikt til å fraråde arbeidet hvis han før arbeidet er påbegynt må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til tingens verdi. Det samme gjelder hvis han må anta at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for deg.

Tjenesteyteren står ansvarlig for alle opplysninger som gis om vesentlige forhold ved tjenesten.

Utføring av tjenesten
Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig, og ivareta dine interesser ved å veilede og samråde seg med deg når det blir nødvendig. Hvis tjenesteyteren skaffer materialer, skal de være av vanlig god kvalitet. Det kan likevel avtales bruk av f.eks. annensorterings materialer.

Hvis tjenesteyteren må anta at prisen for tjenesten blir betydelig høyere enn det du måtte vente, skal han ta kontakt med deg, eventuelt stanse arbeidet. Hvis det senere må antas at du ville ha avbestilt tjenesten hvis han hadde kontaktet deg, skal tjenesteyteren bare ha betalt for utført arbeid fram til det tidspunktet da han burde ha varslet deg.

Tjenesten skal være avsluttet innen avtalt tid, eller innen vanlig tid for tilsvarende tjenester.

Tilleggsarbeid
Viser det seg behov for tilleggsarbeid underveis, skal tjenesteyteren kontakte deg. Hvis du ikke er å treffe, kan tilleggsarbeidene likevel utføres, hvis det må antas at du vil ha arbeidet utført og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig eller lav i forhold til prisen for hele tjenesten. Tjenesteyteren skal utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes, hvis det er fare for at du blir påført vesentlig skade eller tap om det ikke gjøres.

Betaling for arbeidet
Du skal avtale på forhånd hvordan prisen skal beregnes, og når det skal betales. Hvis betalingstidspunktet ikke er uttrykkelig avtalt, skal du betale når tjenesteyteren krever det etter at tjenesten er utført. Det anbefales at du avtaler med håndverkeren at betaling skal skje når arbeidene er ferdige. Hvis du ikke har avtalt fast pris, men krevd spesifisert regning i god tid før forfall, plikter du ikke å betale før du har mottatt regningen. Regningen skal gjøre det mulig å bedømme arten og omfanget av arbeid og materialer, og hvordan prisen er regnet ut. Du må si fra så fort som mulig hvis du ikke godtar prisen.

Pris
Merk følgende når det gjelder prisen:

 • Hvis prisen ikke følger av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte, som for tilsvarende tjenester, eller du skal betale det som er rimelig
 • Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og aldri med mer enn 15 prosent, med mindre det er avtalt noe annet
 • Prisen skal omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter hvis ikke annet er sagt
 • Tjenesteyteren kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, faktureringsgebyr e.l. i tillegg til prisen for tjenesten
 • Tjenesteyteren kan bare kreve pristillegg for tilleggsarbeid når arbeidet er utført i samsvar med kravene som er nevnt under avsnittet om tilleggsarbeid
 • En forundersøkelse skal bare betales hvis det er avtalt på forhånd
 • Du kan bli nødt til å betale for ekstra materialer og arbeid som skyldes forhold på din side.

Dine krav ved mangler
Hvis du ikke oppnår det resultat du kunne vente etter avtalen eller har rett til etter loven, er tjenesten mangelfullt utført.

Hvis en snekker f.eks. bruker materialer av dårlig kvalitet, kan du kreve at snekkeren retter mangelen ved å bytte ut materialene.

En tjeneste kan være mangelfull om:

 • Arbeidet er dårlig utført
 • Tjenesteyteren har gitt dårlig veiledning til forbrukeren
 • Materialer er av dårlig kvalitet
 • Tjenesten er i strid med offentlige sikkerhetskrav
 • Tjenesteyteren ikke har utført nødvendig tilleggsarbeid
 • Tjenesten ikke svarer til opplysninger som er gitt om tjenestens egenskaper og hensiktsmessighet

Kontroller alltid arbeidet når oppdraget er avsluttet

Hva du kan kreve ved mangler og forsinkelser
En håndverkertjeneste er forsinket hvis den ikke blir avsluttet i rimelig tid eller innen avtalt tid, eller den ikke følger framdriften etter fastsatte frister.
Du kan:

– Holde tilbake betaling
Ved mangler og forsinkelser kan du holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer dine krav som følge av mangelen/forsinkelsen.

– Retting
Du kan kreve at tjenesteyteren retter mangler ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Rettingen skal skje innen rimelig tid, og for tjenesteyterens regning.
Hvis dette ikke skjer, kan du få en annen tjenesteyter til å rette feilen, og sende regningen til den som har ansvaret for mangelen. Hvis den som har ansvaret nekter å dekke kostnadene, må du selv dekke regningen i første omgang. Diskusjonen om dette er en mangel, og hvem som skal betale for rettingen er vanligvis ikke den andre tjenesteyterens problem.

– Kreve tjenesten utført
Ved forsinkelser kan du fastholde avtalen, og kreve at tjenesteyteren gjør som avtalt. Hvis dette påfører tjenesteyteren urimelige kostnader eller ulemper, kan du likevel ikke kreve det. Du må ikke vente urimelig lenge med å fremme krav om at tjenesten skal utføres, til tross for forsinkelsen.

– Prisavslag
Dersom en mangel ikke rettes innen rimelig tid, kan du kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene med å få mangelen rettet. Hvis mangelen har liten betydning, og kostnadene ved retting blir urimelig høye, kan det være at prisavslaget blir satt ned.

– Heving
Du kan heve hele avtalen dersom mangelen eller forsinkelsen er av vesentlig betydning for deg. Den kan også heves når det er klart at formålet med tjenesten vil bli vesentlig forfeilet. Tjenesteyteren har da ikke krav på betaling, men hvis mulig skal du levere tilbake materialer etc. Hvis alt ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren ha krav på et rimelig vederlag for dette.
Hvis du ved en forsinkelse har krevd at tjenesten blir utført, kan du ikke heve avtalen hvis tjenesten blir ferdigstilt innen den fristen du har satt eller innen en rimelig frist. Når en del av arbeidet er utført, kan du normalt bare heve for det arbeidet som står igjen etter avtalen, hvis ikke formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet.

– Erstatning
Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du blir påført som følge av en forsinkelse eller mangel. Tjenesteyteren vil ikke være ansvarlig hvis tapet skyldes en hindring/omstendighet som lå utenfor hans kontroll.
Tjenesteyteren kan også bli ansvarlig for å dekke dine økonomiske tap hvis han gjør skader på andre ting enn det tjenesteavtalen gjelder. F.eks. hvis han kortslutter en annen del i TV-apparatet, enn den han skal reparere.
Har du andre tap som ikke følger av forsinkelse eller mangel, kan også dette kreves erstattet. Ved større byggearbeider kan og bør det avtales at tjenesteyteren skal betale dagbøter ved forsinkelse.

Reklamasjonsfrist
Du plikter å kontrollere tjenesten, slik at mangler blir oppdaget så fort som mulig. Du må alltid klage innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget.
Det er også satt en lengstefrist på to år fra oppdraget ble avsluttet hvis du skal klage på arbeidet på en ting. Hvis resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger, er fristen fem år. Ved arbeid på fast eiendom er det satt en lengstefrist på fem år. Hvis tjenesteyteren har garantert tjenesten i lengre tid, eller har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, kan disse lengstefristene forlenges.

Avbestilling
Du har rett til å avbestille tjenesten uten å begrunne avgjørelsen. Tjenesteyteren skal da ha betalt for det arbeidet som er utført, og vil normalt også ha krav på erstatning for andre dokumenterte tap han har, som følge av avbestillingen. Dette gjelder hvis ikke avbestillingen skyldes forhold som lå utenfor din kontroll, f.eks. brann, sykdom, nye forskrifter fra myndighetene eller at du ikke får det banklånet du hadde grunn til å regne med.
Er dere i tvil om arbeidene kan gjennomføres (for eksempel pga. usikkerhet rundt finansieringen), er det viktig at du tar et forbehold i kontrakten når det gjelder denne usikkerheten.

Forbrukeren har også plikter!

Du må medvirke til at tjenesten blir utført. Din viktigste plikt er å betale for tjenesten til avtalt tid.
I tillegg plikter du å være til stede som avtalt, motta materialer og hjelpe med oppbevaring og lagring.

Hva som kan skje om du ikke medvirker
Ved forsinket betaling, eller ved unnlatt medvirkning fra forbrukeren, kan tjenesteyteren:

 • Stanse arbeidet, og kreve sitt tap erstattet
 • Nekte å utføre mer arbeid (heve), og kreve betalt for det som allerede er gjort
 • Kreve forsinkelsesrenter på grunn av forsinket betaling
 • Holde tilbake gjenstanden han arbeider med, hvis han har den i sin besittelse. Han kan kreve erstatning for eventuelle kostnader han har ved å oppbevare gjenstanden
 • Etter 3 måneder selge gjenstanden han har i sin besittelse, hvis det ikke betales innen avtalt betalings- og varslingsfrist

Klager
Hvis det oppstår problemer i forbindelse med en håndverkertjeneste, kan Forbrukerrådet hjelpe deg. Fobrukerrådet har telefonnummer 815 58 200. Hvis partene ikke blir enige, kan tvisten behandles av en klagenemnd eller av Forbrukertvistutvalget. Klagenemndas vedtak er rådgivende, mens Forbrukertvistutvalgets vedtak er bindende for partene. Er en av partene misfornøyd med et vedtak i Forbrukertvistutvalget kan det reises sak for domstolene.
Forbrukerråder har i samarbeid med bransjen utarbeidet kontrakter som du kan bruke når en håndverker skal utføre arbeid på din eiendom.
Kontraktene heter Byggblankett NBR 3501 og NBR 3502. NBR 3501 brukes når avtalt vederlag er 1,5 G eller mer. (Folketrygdens grunnbeløp (1 G) er juni 2004 kr 58778,-.) NBR 3502 brukes når avtalt vederlag er mindre enn 1,5 G.

Byggeskjema
Som forbruker er det 2 byggeskjema du vil få mest bruk for. NBR 3501 og NBR 3502 omhandler Avtale om arbeider på fast eiendom. Disse, og flere skjemaer med bruksforklaring finner du ved å klikke her.

Klageveileder fra Forbrukerrådet – Håndverkertjenester

Se også;

Formål
Nettsidens formål er å sikre en trygg handel mellom forbruker og leverandør. Du skal finne gode tips, kontrakter og veiledninger.
I tillegg kan du søke etter kvalifiserte håndverkere innen ulike bransjer.
Bedrifter som oppfyller kriteriene kan få gratis firmaoppføring i Fagmann.no
Søk om oppføring
Send melding


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.